ഇലെക്ക്ട്രോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ

ഇലെക്ക്ട്രോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർ

Sl. No

Taluk

Name

Mobile

E-mail.

1.

Tahsildar, Thrissur

George Joseph

9447731443 / 9447063571

thlrtsr.ker@nic.in

2.

Tahsildar, Mukundapuram

Hareesh.M.H

9447725259

thlrmkm.ker@nic.in

3.

Tahsildar, Chavakkad

Ambros K V

9447707350 / 9447979187

thlrckd.ker@nic.in