ഇലെക്ഷൻ 2019 രേഖകൾ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ഉത്തരവുകൾ
തലക്കെട്ട് ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 പുതുക്കിയ ഇലെക്ഷൻ ചിലവ്- 3 – വേണു എൻ ഡി ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 പുതുക്കിയ ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 3 – ടി എൻ പ്രതാപൻ ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 പുതുക്കിയ ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 3 – സുവിത് കെ എസ് ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 പുതുക്കിയ ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 3 – സുരേഷ് ഗോപി ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 പുതുക്കിയ ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 3 – സോനു ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 പുതുക്കിയ ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 3 – രജാജി മാത്യു തമോസ് ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 പുതുക്കിയ ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 3 – പ്രവീൺ കെ പി ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 പുതുക്കിയ ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 3 – നിഖിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ഇലെക്ഷൻ ചിലവ്- 2 – വേണു എൻ ഡി ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 2 – ടി എൻ പ്രതാപൻ ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 2 – സുവിത് കെ എസ് ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 2 – സുരേഷ് ഗോപി ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 2 – സോനു ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 2 – രജാജി മാത്യു തമോസ് ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 2 – പ്രവീൺ കെ പി ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 2 – നിഖിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 1 – വേണു എൻ ഡി ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 1 – ടി എൻ പ്രതാപൻ ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 1 – സുവിത് കെ എസ് ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 1 – സുരേഷ് ഗോപി ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 1 – സോനു ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 1 – രജാജി മാത്യു തമോസ് ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 1 – പ്രവീൺ കെ പി ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 ഇലെക്ഷൻ ചിലവ് – 1 – നിഖിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -ഇലെക്ഷൻ 2019 റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് – സസംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -AROs & നോഡൽ ഓഫീസർസ് എന്നിവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതുമായി സസംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവെയ്‌ലൻസ് ടീം, വീഡിയോ സർവെയ്‌ലൻസ് ടീം, വീഡിയോ വ്യൂവേഴ്സ് എന്നീ ടീമുകളുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -Cash Seizure കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -Defacement, MCC and Executive Magistrates എന്നീ ടീമുകളുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -MCMC, MCMC വ്യൂയിങ് ടീം എന്നീ കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -അസിസ്റ്റന്റ് expenditure ഒബ്സർവേർ , അക്കൗണ്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ ടീമുകളുടെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -കളക്ടറേറ്റിൽ കൺട്രോൾ റൂം തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -EVM കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -വെബ്‌കാസ്റ്റിംഗ്‌ കൺട്രോൾ റൂം – ഓപ്പറേറ്റർ നിയമനം എന്നിവയുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -പോൾ മാനേജർ അപ്ലിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -POLL Manager അപ്ലിക്കേഷൻ & GPS ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം – ട്രെയിനിങ് ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -ജില്ലയിൽ വിവിധ ബൂത്തുകളിലെ വെബ്ക്യാസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -POLL manager അപ്പ്ലിക്കേഷനുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -അക്ഷയ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിനുള്ള വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ട്രെയിനിങ്ങുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -സെക്ടർ അസിസ്റ്റൻറ് നിയമനവുമായി സംബന്ധിച്ചു- പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിലേക്കു മൈക്രോ ഒബ്സർവേർമാരെ നിയമിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – സെക്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനവുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – അഡിഷണൽ ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡിന്റെ രൂപീകരണവുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ജനറൽ, പോലീസ് ഒബ്സർവേർമാരുടെ മീറ്റിംഗുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – സ്റ്റാറ്റിക് സർവെയ്‌ലൻസ് ടീമിന്റെ ഓഫീസർ നിയമനവുമായി സംബന്ധിച്ചു- പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് – ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – വീഡിയോ നിരീക്ഷക ടീമിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി സംബന്ധിച്ചു ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ഇലക്ഷൻ ചെലവ് നിരീക്ഷക സമിതി – സ്റ്റാറ്റിക് സർവെയ്‌ലൻസ് ടീം രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -വീഡിയോ നിരീക്ഷക ടീമിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി സംബന്ധിച്ചു ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -ജില്ലാ സമ്പർക്ക കേന്ദ്രം, വോട്ടർ സഹായകേന്ദ്രമായി പ്രവൃത്തിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -പോളിങ് സ്റ്റേഷനനുകളുടെ പരിശോധന – ബി.എം.എഫ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -ചാലക്കുടി, വടക്കാഞ്ചേരി ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളിലേക്കു വേഗതയേറിയ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -സ്ട്രോങ്ങ് റൂമുകളിലേക്ക് വേഗതയേറിയ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -അസിസ്റ്റൻറ് ചെലവ് നിരീക്ഷകർക്കു ചാലക്കുടി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -സുവിധ അപേക്ഷകൾ-ഘോഷയാത്രകളും ഉച്ചഭാഷിണികളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോം ഡൌണ്‍ലോഡ്
Gലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -സുവിധ അപേക്ഷകൾ -പൊതുയോഗങ്ങളും/ തെരുവോര യോഗങ്ങളും നടത്തുന്നതിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോം. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -സുവിധ അപേക്ഷകൾ -താത്കാലിക പാർട്ടി ഓഫീസിൽ/ ഇലക്ഷൻ ഓഫീസ് തുറക്കുന്നതിനു അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോം ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -സുവിധ അപേക്ഷകൾ – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനു വാഹന പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോം.(ഇൻട്രാ ഡിസ്ട്രിക്‌ട് ) ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -സുവിധ അപേക്ഷകൾ – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനു വാഹന പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോം. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -ഇലക്ഷൻ വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളുടെ ട്രാൻസ്പോർടാഷൻ -മൈക്ക് ഉപയോഗവുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -സുവിധ അപ്ലിക്കേഷൻ – മീറ്റിംഗ് ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019-വീഡിയോ നിരീക്ഷക ടീമിന്റെ നിയമനവുമായി സംബന്ധിച്ചു.-പുതുക്കിയ ഉത്തരവ് – ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019-രാമനിലയത്തിലേക്കു സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019-Liaison ഓഫീസറെ നിയമിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 –
ഇ-പോസ്റ്റൽ baallat – സമയക്രമീകരണം – നിർദേശങ്ങൾ-

ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 –
സെക്ടർ ഓഫീസർസ് ലിസ്റ്റ്.

ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – വീഡിയോ നിരീക്ഷണ ടീമിനെ നിയമിച്ചതുമായി സംബന്ധിച്ചു.

ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – വീഡിയോ ടീമിന് വാഹനം അനുവദിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – EVMs & VVPATs മെഷീനുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം, ക്രമീകരണം, പ്രവർത്തനം എന്നിവയുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വിന്യസിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – വാര്ദ്ധക്യസഹജമായ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങള് ഉള്ളവർ , കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ എന്നിവരുടെ വോട്ടിംഗുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് ഓഫീസർസ് വിവരങ്ങൾ ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – VVPAT പേപ്പർ സ്ലിപ്പിന്റെ പരിശോധനയുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ലയ്സൺ ഓഫീസറെ അസ്സിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ ഒബ്സർവേർ ആയി നിയമിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ഇലക്ഷൻ സമയത്തു പിടികൂടുന്ന പണവും മറ്റുസാധനസാമഗ്രികളും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – TV ചാനൽ/ റേഡിയോ ചാനൽ/പത്രം തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാന നിരക്കുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗവുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുള്ള പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – LACs ലേക്ക് സെക്ടർ ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ഇലക്ഷൻ ഓഫീസര്മാര്ക്കുള്ള സൗജന്യ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നോഡൽ ഓഫീസറെ നിയമിച്ചതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തിരെഞ്ഞെടുപ്പ് – നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിച്ചു – ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – വിവിധ അവസ്ഥയിലുള്ള EVMs & VVPAT ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ഔദ്യോദിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് മന്ത്രിമാരുടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ഫോം 13B & ഫോം 3C എന്നിവയുടെ കവറുകളുടെ നിറങ്ങളുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – L A നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലേക്കു Assistant Expenditure observer മാരെ നിയമിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – Anti-defacement സ്‌ക്വാഡിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – മാതൃക പെരുമാറ്റച്ചട്ടം – പ്രകടനപത്രിക ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – അംഗവൈകല്യമുള്ള വ്യക്‌തികൾക്കു സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായി നോഡൽ ഓഫീസറെ നിയമിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – പെരുമാറ്റച്ചട്ട രീതി – എൽ എ നിയോജകമണ്ഡലമായ ടീം സംഘം രൂപീകരിച്ചു – പുതുക്കിയ ഉത്തരവുകൾ. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ഫ്ളൈവ് സ്ക്വാഡ് ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കൽ – പരിഷ്കരിച്ച ഓർഡറുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – സ്റ്റാറ്റിക് നിരീക്ഷണ സംഘത്തിന് ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കൽ ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – അടിയന്തര യോഗം ചേരുന്നത് – സംബന്ധിച്ച്. ഡൌണ്‍ലോഡ്
തൃശൂർ ജില്ലയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷണത്തിനായി രൂപീകരിച്ച വീഡിയോ നിരീക്ഷണ സംഘത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സംഘം ഡൌണ്‍ലോഡ്
തപാൽ ബാലറ്റ് പേപ്പറുകൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ലഭിക്കാത്തതു സംബന്ധിച്ചു – പിന്തുടരേണ്ട നടപടിക്രമം. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – പെരുമാറ്റച്ചട്ട രീതി – എൽ എ നിയോജകമണ്ഡലമായ ടീം സംഘം രൂപീകരിച്ചു – പുതുക്കിയ ഉത്തരവുകൾ. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – Anti-defacement സ്‌ക്വാഡ് രൂപീകരണവും നോഡൽ ഓഫീസറുടെ നിയമനവും സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – വോട്ടവകാശ സംരക്ഷണവുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എടുക്കേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികളെ സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – സ്റ്റാറ്റിക് സർവെയ്‌ലൻസ് ടീമിന് വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരെ നിയമിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡിലേക്കു ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു- ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 നോഡൽ ഓഫീസർസ്,AROs,EROs എന്നീ ഓഫീസർമാർക്ക് വാഹനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -പത്രങ്ങളുടെ (ഇ വിഭാഗം) പുതുക്കിയ നിരക്കുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ധനവിനിയോഗ നീരീക്ഷണം-എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാർക്കു വാഹനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -ജില്ലയിൽ എൽ. എ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിൽ അസിസ്റ്റൻറ് expenditure ഒബ്സർവേർമാരെ നിയമിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിനുള്ള ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനവുമായി സംബന്ധിച്ചു:- ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -വീഡിയോഗ്രഫി ടീമിനെ കോർഡിനേറ്റു ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ധനവിനിയോഗ നീരീക്ഷണം- സ്റ്റാറ്റിക് സർവെയ്‌ലൻസ് ടീം- ആവശ്യമായ വാഹനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -നോഡൽ ഓഫീസർമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് റിറ്റ്‌ർണിങ് ഓഫീസർമാർ / ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ(ഇലക്ഷന്) എന്നിവർക്കു ആവശ്യമായ വാഹനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -ചേലക്കര എൽ.എ.സി(ആലത്തൂർ എച്ച്.പി.സി)- ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 -തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ധനവിനിയോഗ നീരീക്ഷണം- സ്റ്റാറ്റിക് സർവെയ്‌ലൻസ് ടീം രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡിലേക്കു ഓഫീസർമാരെ നിയമിക്കുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോകസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ധനവിനിയോഗ നീരീക്ഷണം – ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡ് രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ചു. ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – നോഡൽ ഓഫീസർമാരുടെ കൂടിക്കാഴ്ച ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – പെരുമാറ്റച്ചട്ട രീതി – എൽ എ നിയോജകമണ്ഡലമായ ടീം സംഘം രൂപീകരിച്ചു – ഉത്തരവുകൾ – പുറപ്പെടുവിച്ചു ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവ് നിരീക്ഷണം – ഫ്ലൈയിംഗ് സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചു- ഉത്തരവുകൾ – പുറപ്പെടുവിച്ചു ഡൌണ്‍ലോഡ്
ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – 1950 ലെ യൂണിഫോം ഐവിആർഎസ്, കോൾ സെന്റർ പ്രതികരണം ഡൌണ്‍ലോഡ്