പത്രക്കുറിപ്പുകള്‍

പ്രസ് റിലീസ് – പുതിയ വാർത്തകൾ
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 10/10/2019 10/10/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 05/10/2019 05/10/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 04/10/2019 04/10/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 03/10/2019 03/10/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 02/10/2019 02/10/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (1) – 01/10/2019 01/10/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (2) – 01/10/2019 01/10/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 30/09/2019 30/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 28/09/2019 28/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 27/09/2019 27/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 26/09/2019 26/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 25/09/2019 25/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 24/09/2019 24/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (1) – 23/09/2019 23/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (2) – 23/09/2019 23/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 22/09/2019 22/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 19/09/2019 19/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (1) – 18/09/2019 18/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (2) – 18/09/2019 18/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (1) – 17/09/2019 17/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (2) – 17/09/2019 17/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 16/09/2019 16/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 06/09/2019 06/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 05/09/2019 05/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 04/09/2019 04/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 03/09/2019 03/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 02/09/2019 02/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 01/09/2019 01/09/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (1) – 31/08/2019 31/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (2) – 31/08/2019 31/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 30/08/2019 30/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 29/08/2019 29/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 27/08/2019 27/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 27/08/2019 27/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 26/08/2019 26/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 24/08/2019 24/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (1) – 22/08/2019 22/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (2) – 22/08/2019 22/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 21/08/2019 21/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 20/08/2019 20/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 19/08/2019 19/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 17/08/2019 17/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 16/08/2019 16/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 15/08/2019 15/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 14/08/2019 14/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 13/08/2019 13/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 12/08/2019 12/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 11/08/2019 11/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 10/08/2019 10/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 09/08/2019 09/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 08/08/2019 08/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 07/08/2019 07/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 06/08/2019 06/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 05/08/2019 05/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 03/08/2019 03/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 02/08/2019 02/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 01/08/2019 01/08/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 30/07/2019 30/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 29/07/2019 29/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 29/07/2019 29/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 27/07/2019 27/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (1) – 26/07/2019 26/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (2) – 26/07/2019 26/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 25/07/2019 25/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 24/07/2019 24/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 23/07/2019 23/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 22/07/2019 22/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 21/07/2019 21/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 20/07/2019 19/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 20/07/2019 19/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 20/07/2019 19/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 19/07/2019 19/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 18/07/2019 18/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 17/07/2019 17/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 16/07/2019 16/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 15/07/2019 15/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 14/07/2019 14/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 13/07/2019 13/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 12/07/2019 12/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 12/07/2019 12/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ(2) – 11/07/2019 11/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ(1) – 11/07/2019 11/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ(2) – 10/07/2019 10/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ(1) – 10/07/2019 10/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 09/07/2019 09/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 09/07/2019 09/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 08/07/2019 08/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 06/07/2019 06/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 05/07/2019 05/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 04/07/2019 04/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 04/07/2019 04/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 03/07/2019 03/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 02/07/2019 02/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 01/07/2019 01/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 30/06/2019 30/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 29/06/2019 29/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 28/06/2019 28/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 27/06/2019 27/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 27/06/2019 27/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 25/06/2019 25/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 24/06/2019 24/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 22/06/2019 22/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 22/06/2019 22/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 21/06/2019 21/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 19/06/2019 19/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 18/06/2019 18/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 17/06/2019 17/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 14/06/2019 14/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 13/06/2019 13/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 12/06/2019 12/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 11/06/2019 11/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 10/06/2019 10/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 07/06/2019 07/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 06/06/2019 06/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 03/06/2019 03/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 01/06/2019 01/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 30/05/2019 30/05/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 11/03/2019 11/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്
പത്രക്കുറിപ്പുകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി കാണുക / ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (1) – 12/11/2019 12/11/2019 കാണുക (99 KB)
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (2) – 12/11/2019 12/11/2019 കാണുക (121 KB)
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 11/11/2019 11/11/2019 കാണുക (116 KB)
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (1) – 08/11/2019 08/11/2019 കാണുക (110 KB)
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (2) – 08/11/2019 08/11/2019 കാണുക (123 KB)
പ്രത്യുത്ഥനം പദ്ധതി 09/07/2019 കാണുക (745 KB)
സോഷ്യൽ ഇംപാക്റ്റ് അസസ്മെന്റ് സ്റ്റഡി ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 18/10/2019 കാണുക (2 MB)
ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയo പ്രേവേശന വിജ്ഞാപനം 31/08/2019 കാണുക (461 KB)
കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ പ്രൊബേഷനറി ഓഫീസിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ 22/10/2019 കാണുക (672 KB)
കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ പി എ യു ഓഫീസിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ 29/10/2019 കാണുക (648 KB)