പ്രളയദുരിതാശ്വാസ ഗുണഭോക്‌തൃ പട്ടിക

പ്രളയദുരിതാശ്വാസ ഗുണഭോക്‌തൃ പട്ടിക – താലൂക്ക്
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ്
മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് 23/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്
കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ താലൂക്ക് 23/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്
ചാലക്കുടി താലൂക്ക് 23/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്
തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് 23/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്
ചാവക്കാട് താലൂക്ക് 23/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്
തൃശ്ശൂർ താലൂക്ക് 23/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്
കുന്നംകുളം താലൂക്ക് 23/09/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്