പ്രളയബാധിത വീടുകളുടെ ലിസ്റ്റ് – താലൂക്ക്

പ്രളയബാധിത വീടുകളുടെ ലിസ്റ്റ് – താലൂക്ക്
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് ഡൌണ്‍ലോഡ് പരാതി
മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് 12/10/2018 75% കൂടുതൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചവ പൂർണ്ണമായ നാശം സംഭവിച്ചവ പരാതിപെടുക
കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ താലൂക്ക് 12/10/2018 75% കൂടുതൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചവ പൂർണ്ണമായ നാശം സംഭവിച്ചവ പരാതിപെടുക
ചാലക്കുടി താലൂക്ക് 12/10/2018 75% കൂടുതൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചവ പൂർണ്ണമായ നാശം സംഭവിച്ചവ പരാതിപെടുക
തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് 12/10/2018 75% കൂടുതൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചവ പൂർണ്ണമായ നാശം സംഭവിച്ചവ പരാതിപെടുക
ചാവക്കാട് താലൂക്ക് 12/10/2018 75% കൂടുതൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചവ പൂർണ്ണമായ നാശം സംഭവിച്ചവ പരാതിപെടുക
തൃശ്ശൂർ താലൂക്ക് 12/10/2018 75% കൂടുതൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചവ പൂർണ്ണമായ നാശം സംഭവിച്ചവ പരാതിപെടുക
കുന്നംകുളം താലൂക്ക് 12/10/2018 പൂർണ്ണമായ നാശം സംഭവിച്ചവ പരാതിപെടുക