രേഖകള്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
കേരള ഗസറ്റ് no.1463 08/07/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(468 KB)
തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 15/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(93 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പുതുക്കാട് ആർ ഒ ബി എസ് ഐ എ അന്തിമ പഠനറിപ്പോർട്ട് (ഇംഗ്ലീഷ് ) 14/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(5 MB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പുതുക്കാട് ആർ ഒ ബി എസ് ഐ എ അന്തിമ പഠനറിപ്പോർട്ട് ( മലയാളം ) ഡൌണ്‍ലോഡ്(10 MB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പുതുക്കാട് ആർ ഒ ബി ഫോം 4 , ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം ഡൌണ്‍ലോഡ്(134 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ചീരങ്ങര ആർ ഒ ബി എസ് ഐ എ വിദഗ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പ് റിപ്പോർട്ട് 14/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(477 KB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ചീരങ്ങര ആർ ഒ ബി എസ് ഐ എ അന്തിമ പഠനറിപ്പോർട്ട് ( ഇംഗ്ലീഷ്,മലയാളം ) 14/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(7 MB)
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ചീരങ്ങര ആർ ഒ ബി ഫോം 4 , ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം 14/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(97 KB)
തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം 14/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(92 KB)
ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം – വിദഗ്ദ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് 14/06/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(378 KB)