രേഖകള്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി കാണുക / ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (1) – 12/11/2019 12/11/2019 കാണുക (99 KB)
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (2) – 12/11/2019 12/11/2019 കാണുക (121 KB)
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ – 11/11/2019 11/11/2019 കാണുക (116 KB)
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (1) – 08/11/2019 08/11/2019 കാണുക (110 KB)
പി.ആർ.ഡി വാർത്തകൾ (2) – 08/11/2019 08/11/2019 കാണുക (123 KB)
പ്രത്യുത്ഥനം പദ്ധതി 09/07/2019 കാണുക (745 KB)
സോഷ്യൽ ഇംപാക്റ്റ് അസസ്മെന്റ് സ്റ്റഡി ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് 18/10/2019 കാണുക (2 MB)
ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയo പ്രേവേശന വിജ്ഞാപനം 31/08/2019 കാണുക (461 KB)
കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ പ്രൊബേഷനറി ഓഫീസിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ 22/10/2019 കാണുക (672 KB)
കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ പി എ യു ഓഫീസിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ 29/10/2019 കാണുക (648 KB)