രേഖകള്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
RTA – അജണ്ട – പാർട്ട് 1 02/09/2019 കാണുക (1 MB)
RTA – അജണ്ട – 05-09-2019 പാർട്ട് -2 02/09/2019 കാണുക (762 KB)
9-8-2019 തിയ്യതിയിലെ അവധിയുമായി സംബന്ധിച്ചു 09/08/2019 കാണുക (329 KB)
പൂമല ഡാം തുറന്നുവിടുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു 25/07/2019 കാണുക (378 KB)
ഫോം നമ്പർ 4 ഗസറ്റ് അറിയിപ്പ് – കില വികസനം 17/07/2019 കാണുക (337 KB)
ഫോം നമ്പർ 4 ഗസറ്റ് അറിയിപ്പ് – മാള സിനഗോഗ് 17/07/2019 കാണുക (465 KB)
ഫോം നമ്പർ 4 ഗസറ്റ് അറിയിപ്പ് – കല്ലിചിത്ര കോളനി പുനരധിവാസം 17/07/2019 കാണുക (331 KB)
ഫോം നമ്പർ 4 ഗസറ്റ് അറിയിപ്പ് – കച്ചേരിക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ് അപ്രോച്ച് റോഡ് 17/07/2019 കാണുക (477 KB)
ഫോം നമ്പർ 4 ഗസറ്റ് അറിയിപ്പ് – എൽ എ അഴിക്കോട് മുനമ്പം അപ്രോച്ച് റോഡ് 17/07/2019 കാണുക (632 KB)
കേരള ഗസറ്റ് no.1463 08/07/2019 കാണുക (468 KB)