ദര്‍ഘാസുകള്‍

ദര്‍ഘാസുകള്‍
തലക്കെട്ട് വിവരണം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം ഫയല്‍
CCTV ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

CCTV ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

28/03/2019 30/03/2019 കാണുക (193 KB)
സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലൈസെൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നു.

സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ലൈസെൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നു.

25/03/2019 26/03/2019 കാണുക (449 KB)
ഇലെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു QR cum ബാർ കോഡ് റീഡർ നൽകുന്നതിനായി ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഇലെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു QR cum ബാർ കോഡ് റീഡർ നൽകുന്നതിനായി ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

19/03/2019 25/03/2019 കാണുക (43 KB)
പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് 3 LED TV ദിവസ വാടക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നു.

പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019 – ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് 3 LED TV ദിവസ വാടക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നു.

18/03/2019 25/03/2019 കാണുക (134 KB)
ഇലക്ഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരു Multi-function Printer നായി ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഇലക്ഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരു Multi-function Printer നായി ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

19/03/2019 22/03/2019 കാണുക (139 KB)
റീ – ടെൻഡർ നോട്ടീസ് – തൃശൂർ ജില്ല കളക്ടറേറ്ററിലേക്കു A4-ADF നെറ്റ്‌വർക്ക് scanner സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു

റീ – ടെൻഡർ നോട്ടീസ് – തൃശൂർ ജില്ല കളക്ടറേറ്ററിലേക്കു A4-ADF നെറ്റ്‌വർക്ക് scanner സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുമായി സംബന്ധിച്ചു.റീ -ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡോക്യുമെന്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക.

18/02/2019 22/02/2019 കാണുക (114 KB)
തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റിലേക്കു A 4 -ADF network scanner സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു .

തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റിലേക്കു A 4 -ADF network scanner സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി നോട്ടീസ് പരിശോധിക്കുക .

31/01/2019 14/02/2019 കാണുക (86 KB)
തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് SAMSUNG SCX-3401 Laser Multi Function പ്രിന്റെറിനു അനുയോജ്യമായ ടോണർ കാട്രിഡ്ജ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു

തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് SAMSUNG SCX-3401 Laser Multi Function പ്രിന്റെറിനു അനുയോജ്യമായ ടോണർ കാട്രിഡ്ജ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക് നോട്ടീസ് പരിശോധിക്കുക.

24/01/2019 07/02/2019 കാണുക (99 KB)
വാഹനം വാടകയ്ക്കെടുക്കൽ ക്വോട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്‌ – റവന്യൂഡിവിഷണൽഓഫീസ് , ഇരിങ്ങാലക്കുട

23/07/2018 ലെ ജി.ഒ 2926/2018/ റവന്യൂ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓടുന്നതിന് ടാക്സി പെർമിറ്റുള്ള മോട്ടോർ കാർ ഉടമകളിൽ നിന്നും 03/12/2018 തിയ്യതിക്ക് ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നു

16/11/2018 03/12/2018 കാണുക (170 KB)
ക്വോട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്‌ യു പി എസ്  (3 കെ  വി എ )
തൃശ്ശൂർ താലൂക്ക് ഇലെക്ഷൻ വിഭാഗത്തിലെ യു പി എസ്  (3 കെ  വി എ ) ക്രെഡിറ്റിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും , അതിനോടൊപ്പം  യു പി എസ്  തിരിച്ചു എടുക്കുന്നതിനും താല്പര്യമുള്ളവരിൽനിന്നും സീൽ ചെയ്ത ക്വോട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു
11/04/2018 28/04/2018 കാണുക (790 KB)