Close

San Jos Parish Hospital

P O Pavaratty, Thrissur, Kerala 680507

Email : pavarattyshrine[at]gmail[dot]com
Phone : 04872642251