പിൻ കോഡ്

പിൻ കോഡ്
സ്ഥലം പിൻ കോഡ്
അടാട്ട് 680554
അകലാട് 680518
അകതിയൂർ 680503
അക്കിക്കാവ് 680519
അളഗപ്പനഗർ 680302
ആലപ്പാട് 680641
ആലത്തൂർ 680741
ആളൂർ 680683
ആളൂർ മട്ടം 680603
അമലാനഗർ 680555
അമ്മാടം 680563
ആനന്ദപുരം 680323
അനപുഴ 680667
അഞ്ചേരി 680006
ആണ്ടത്തോട് 679564
അഞ്ഞൂർ മുണ്ടൂർ 680549
അഞ്ഞൂർ-കുന്നംകുളം 680523
അണ്ണക്കര 680508
അണ്ണല്ലൂർ 680731
അന്നമനട 680741
അന്നനാട് 680309
അന്തിക്കാട് 680641
അരണാട്ടുകര 680618
ആറങ്ങോട്ടുകര 680593
ആറാട്ടുപുഴ 680562
അരിമ്പൂർ 680620
അരിപാലം 680688
അരിയന്നൂർ 680102
ആർത്താട്ട് 680521
ആശാരിക്കാട് 680751
അഷ്ടമിച്ചിറ 680731
അത്താണി തൃശ്ശൂർ 680771
ആറ്റൂർ 680592
അവണിശ്ശേരി 680313
അവണൂർ 680547
അവിട്ടത്തൂർ 680683
അയ്യന്തോൾ 680003
അയ്യന്തോൾ നോർത്ത് 680003
അയ്യപ്പങ്കാവ് 680751
അഴീക്കോട് ജെട്ടി 680666
അഴീക്കോട്-തൃശ്ശൂർ 680673
ബ്ലാങ്ങാട് 680506
ബ്രഹ്മകുളം 680104
ചൈപ്പൻകുഴി 680724
ചക്കരപ്പാടം 680686
ചക്കുംകണ്ടം 680522
ചാലക്കുടി 680307
ചളിങ്ങാട് 680681
ചാമക്കാല 680687
ചമ്മണ്ണൂർ 679561
ചട്ടികുളം 680721
ചാവക്കാട് 680506
ചാഴൂർ 680571
ചേലക്കര 680586
ചേലക്കോട് 680587
ചെമ്പുച്ചിറ 680684
ചെമ്മണ്ണൂർ 680517
ചെമ്മണത്തട്ട 680501
ചെങ്ങല്ലൂർ 680312
ചെന്നായിപ്പാറ 680653
ചന്ദ്രാപ്പിന്നി 680687
ചന്ദ്രാപ്പിന്നി ഈസ്റ്റ് 680687
ചേർപ്പ് 680561
ചേർപ്പ് പാടിഞ്ഞാട്ടുമുറി 680573
ചേറൂർ 680008
ചെറുതുരുത്തി 679531
ചെറുവല്ലൂർ 680321
ചേറ്റുപ്പുഴ 680621
ചിമ്മിണി ഡാം 680304
ചിറമങ്ങാട് 680604
ചിറനല്ലൂർ 680501
ചിറ്റണ്ട 680600
ചിറ്റഞ്ഞൂർ 680523
ചിറ്റാട്ടുകര 680511
ചിറ്റിലപ്പിള്ളി 680551
ചിട്ടിശ്ശേരി 680301
ചിയ്യാരം 680026
ചോകാന 680699
ചൂലിശ്ശേരി 680541
ചൂണ്ടൽ 680502
ചോറ്റുപാറ 680581
ചൊവ്വൂർ 680027
ചൊവ്വന്നൂർ 680503
ചുലൂർ 680567
ചുവന്നമണ്ണ് 680652
ദേശമംഗലം 679532
എടക്കളത്തൂർ 680552
എടക്കര 680518
എടക്കാഴിയൂർ 680515
എടക്കുളം 680688
ഇടമറ്റം 680568
ഇടശ്ശേരി 680569
എടത്തിരിഞ്ഞി 680122
എടത്തുരുത്തി 680703
എടവിലങ്ങ് 680671
എളനാട് 680586
എളവള്ളി 680511
എളവള്ളി തെക്ക് 680511
എലിഞ്ചിപ്ര 680721
പിൻ കോഡ്
സ്ഥലം പിൻ കോഡ്
എൽത്തുരുത്ത് 680611
എനമാക്കൽ 680510
ഏങ്ങണ്ടിയൂർ 680615
എങ്കക്കാട് 680589
ഏരനെല്ലൂർ 680501
എരവത്തൂർ 680734
എരവിമംഗലം 680751
ഏറവ് 680620
എരയംകുടി 680308
എറിയാട് 680666
എരുമാപ്പട്ടി 680584
എയ്യാൽ 680501
ഗുരുവായൂർ 680101
ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം (എൻ) 680101
ഇഞ്ചുക്കുണ്ട് 680312
ഇഞ്ചമുടി 680564
ഐരാനികുളം 680734
ഇരിങ്ങപുരപുരം 680103
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 680121
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നോർത്ത് 680125
ഇരുണിലാംകോഡ് 680583
കടപ്പുറം 680514
കടവല്ലൂർ 680543
കടക്കുട്ടി 680309
കടുപ്പാശേരി 680683
കൈനൂർ 680014
കൈപ്പമംഗലം 680681
കൈപ്പമംഗലം ബീച്ച് 680681
കൈപ്പറമ്പ് 680546
കാജിരക്കോട് 680590
കാക്കശ്ശേരി 680511
കലിംമ്പ്രം 680568
കാലിയറോഡ് 680586
കല്ലെപ്പാടം 680587
കല്ലേറ്റുംകര 680683
കല്ലൂർ 680317
കനകമല 680689
കനാട്ടുകര 680011
കണ്ടംകുളം 680669
കാണ്ടനാശ്ശേരി 680102
കണ്ടശാംകടവ് 680613
കണിമംഗലം 680027
കാണിപ്പയ്യൂർ 680517
കനിയാർകോട് 680594
കാഞ്ഞാണി 680612
കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളി 680721
കണ്ണമ്പള്ളിപുരം 680687
കണ്ണാറ 680652
കണ്ണിക്കുളങ്ങര 680682
കണ്ണോത്ത് 680510
കാര 680671
കാറളം 680711
കരഞ്ഞീറ 680702
കാരായംവട്ടം 680567
കരിക്കാട് 680519
കരുമാത്ര 680589
കരുപടന്ന 680670
കരൂർ 680697
കരുവന്നൂർ 680711
കാതിക്കുടം 680308
കാട്ടാക്കാമ്പൽ 680544
കാറ്റിലപൂവ്വം 680028
കാട്ടൂർ 680702
കടുങ്കോഡ് 680584
കവിട 680505
കേച്ചേരി 680501
കേരള അഗ്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി 680656
ഖന്നനഗർ കൊരട്ടി 680309
കിഴക്കുമുരി 680571
കിളിമംഗലം 680591
കിരാലൂർ 680601
കിഴിപ്പിളിക്കര 680702
കിഴൂർ 680523
കൊരട്ടി കിഴക്കുമുറി 680308
കൊച്ചന്നൂർ 679562
കൊടകര 680684
കോടന്നൂർ 680574
കോടശ്ശേരി 680721
കൊടുങ്ങല്ലൂർ 680664
കോലാഴി ആർ എം 680010
കൊമ്പത്തുകടവ് 680682
കൊണാത്തുക്കുന്നം 680123
കൊണ്ടാഴി 679106
കോണിക്കര 680306
കൊന്നക്കുഴി 680721
കൂളിമുട്ടം 680691
കുനാമൂച്ചി 680504
കൂരികുഴി 680681
കുത്തല-തൃശ്ശൂർ 680652
കൂവക്കാട്ടുകുന്ന് 680311
കൊരട്ടി 680308
കൊരട്ടി തെക്ക് 680308
കൊരട്ടിക്കര 680543
കോതപ്പറമ്പ 680668
കോട്ടായി 680731
കോട്ടമുറി 680732
കോട്ടനല്ലൂർ 680672
കോട്ടപ്പടി 680505
കോട്ടപ്പുറം 680667
പിൻ കോഡ്
സ്ഥലം പിൻ കോഡ്
കോട്ടപ്പുറം വറി 680584
കോഴിക്കുലി 680752
കൃഷ്ണൻകട്ട 680733
കുക്കുളിശേരി 680734
കുമാരനല്ലൂർ ടിസി 680590
കുമരപ്പനൽ 680585
കുമ്പളാകോട് 680587
കുണ്ടാലിയൂർ 680616
കുണ്ടന്നൂർ 680590
കുണ്ടുക്കാട് 680028
കുണ്ടൂർ 680734
കുന്നംകുളം 680503
കുന്നംകുളം നഗരം 680523
കുന്നപ്പിള്ളി 680311
കുരന്നിയൂർ 680506
കുരിയച്ചിറ 680006
കുർക്കഞ്ചേരി 680007
കുറുച്ചിക്കര 680028
കുറുമാൽ 680601
കുറുമാല 680586
കുറുമ്പിലാവ് 680564
കുരുവിളശ്ശേരി 680735
കുത്താമ്പിള്ളി 680594
കുട്ടമംഗലം 680703
കുട്ടഞ്ചേരി 680584
കുട്ടനല്ലൂർ 680014
കുറ്റിച്ചിറ 680724
കുട്ടിക്കാട 680724
കുട്ടൂർ 680013
കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി 680697
കുഴൂർ 680734
മാടക്കത്തറ 680651
മാടത്തുംപടി 680733
മടവന 680666
മാടായിക്കോണം 680712
മദു 680512
മാള-തൃശ്ശൂർ 680732
മാളവട്ടം 680588
മലേശമംഗലം 680588
മാമ്പ്ര 680308
മനക്കൊടി 680017
മനകുളങ്ങര 680684
മണലിത്തറ 680589
മണലൂർ 680617
മണലൂർ ഹസ് 680617
മാങ്ങാട് 680542
മണ്ണലാംകുന്ന് 680518
മാന്ദമംഗലം 680014
മണ്ണുത്തി 680651
മരാത്തക്കര 680306
മരോട്ടിച്ചാൽ 680014
മരുത്താൻകോട് 680604
മരുതയൂർ 680507
മതിലകം 680685
മറ്റം 680602
മട്ടത്തൂർ 680684
മട്ടത്തുകുന്ന് 680684
മായന്നൂർ 679105
മേലൂർ 680311
മേത്തല 680669
മിണാലൂർ 680581
മൂർഖാനാട് 680711
മോതിരാക്കണ്ണി 680724
മുളകുന്നത്തുകാവ് 680581
മുളയം 680751
മുല്ലശ്ശേരി 680509
മുല്ലൂർക്കര 680583
മുണ്ടത്തികോട് 680595
മുണ്ടത്തിക്കോട് വെസ്റ്റ് 680623
മുണ്ടൂർ 680541
മുപ്ലിയം 680312
മൂറികുനൽ 680699
മുരിങ്ങൂർ വടക്കുംമുറി 680316
മുരിയാട് 680683
മുട്ടിത്തടി 680317
നടത്തറ 680751
നടവരമ്പ 680661
നടുവിലക്കര 680614
നാലുകെട്ട് 680308
നമ്പാശിക്കാട് 680602
നന്ദിക്കര 680301
നന്ദിപുലം 680319
നാട്ടിക 680566
നാട്ടികബീച്ച് 680566
നെടുപുഴ 680015
നെഹ്റുനഗർ 680006
നെല്ലായി-തൃശൂർ 680305
നെല്ലിക്കുന്ന് 680005
നെല്ലുവായ 680584
നെമ്മിനി 680104
നെന്മേനിക്കര 680301
നെട്ടിശ്ശേരി 680657
നെടുംമ്പുറ 679531
നഹഘട്ട് 679563
ഓലുക്കര 680655
ഒല്ലൂർ 680306
ഒല്ലൂർ നോർത്ത് 680306
ഒല്ലൂർ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി 680322
ഓർമയ്യൂർ 680512